PRIVACYVERKLARING

VERSIE 1 JANUARI 2021

 1. Algemeen
 1. Dit document, hierna de Privacyverklaring genoemd, geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder Fellows Advocaten BV (hierna: ‘Fellows Advocaten’) uw persoonsgegevens ontvangt en verwerkt.
 2. Neem rustig de tijd om dit document door te nemen, aangezien deze bepalingen van belang kunnen zijn voor u. Aarzel niet om Fellows Advocaten te contacteren indien u vragen of opmerkingen heeft bij deze Privacyverklaring.

 3. Fellows Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. De contactgegevens van Fellows Advocaten zijn:
  Adres: Kalvekeetdijk 179/08, 8300 Knokke-Heist (België)  T: +32 (0)50 62 36 13 Website: www.fellows.be E-mail: info@fellows.be
 4. Door de website van Fellows Advocaten (www.fellows.be) (hierna: ‘Website’) te raadplegen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring. Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.
 5. Door een beroep te doen op de dienstverlening van Fellows Advocaten, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring. Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van die dienstverlening van Fellows Advocaten en de Opdrachtbrief niet te ondertekenen.
 6. Deze Privacyverklaring moet worden samen gelezen met de andere voorwaarden die desgevallend van toepassing zijn in de relatie tussen u en Fellows Advocaten, zoals de Algemene Voorwaarden van Fellows Advocaten en de Opdrachtbrief van Fellows Advocaten.
 7. De Algemene Voorwaarden van Fellows Advocaten kunnen worden geconsulteerd op de Website of kunnen kosteloos worden opgevraagd via e-mail op info@fellows.be.

  De Opdrachtbrief is het document dat desgevallend door u en door Fellows Advocaten wordt ondertekend en waarin de voorwaarden van de dienstverlening van Fellows Advocaten worden overeengekomen. Enkel u of uw gevolmachtigde (mits voorlegging van een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de volmachtgever alsook een geschreven, ondertekende en gedagtekende bijzondere volmacht) kan een kopie van de Opdrachtbrief opvragen op info@fellows.be.


 1. Hoe verzamelt Fellows Advocaten persoonsgegevens
 1. De gegevens die u ons meedeelt: Fellows Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Fellows Advocaten (zoals desgevallend bepaald in de Opdrachtbrief) en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan Fellows Advocaten verstrekt, via elektronische correspondentie (zoals e-mail, telefoon, fax of via het contactformulier op de Website) of schriftelijke correspondentie, dan wel mondeling.
 2. De gegevens die (overheids)instanties meedelen: Fellows Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat deze gegevens aan Fellows Advocaten worden meegedeeld door overheidsinstanties of (Belgische of buitenlandse) hoven en rechtbanken of arbitrale instanties, alsook door de advocaten (en andere vertegenwoordigers) van partijen die tussenkomen of willen tussenkomen in administratieve, gerechtelijke of arbitrale procedures waarin u zelf tussenkomt of wenst tussen te komen.
 3. De gegevens die commerciële partners meedelen: Fellows Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat deze gegevens aan Fellows Advocaten worden meegedeeld door haar commerciële partners (zoals advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en boekhouders) die een beroep wensen te doen op de expertise van Fellows Advocaten.In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Fellows Advocaten aan Fellows Advocaten dat zij de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken. 
 4. De gegevens die automatisch worden verzameld: Fellows Advocaten maakt gebruik van taalcookies (_wpml en _icl) en een beveiligingscookie (_wordfence), deze vervallen bij het verlaten van de site. Daarnaast gebruikt Fellows Advocaten eveneens een ‘third party cookie’ van Google Analytics, welke 24 maand actief blijft.

De Website bevat links, hyperlinks of referenties naar andere websites (zoals LinkedIn en Twitter) waarop mogelijk gegevens via cookies of andere automatische hulpmiddelen worden verzameld. Deze Privacyverklaring geldt niet voor die andere websites. Bij het bezoeken van andere websites, raden wij u daarom aan steeds de bepalingen over gegevensbescherming op de andere websites te raadplegen.

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt Fellows Advocaten
  1. De gegevens die u ons meedeelt: De gegevens die worden verwerkt zijn de naam en voornaam of vennootschapsnaam en juridische vorm, het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het BTW-nummer, het nationaal nummer, de woonplaats of maatschappelijke zetel, de aard van de eventuele commerciële activiteiten, de contactgegevens, de adresgegevens, het geslacht, de geboortedatum en -plaats, het bankrekeningnummer, alsook alle overige persoonsgegevens die u actief verstrekt aan Fellows Advocaten.
  2. De gegevens die overheidsinstanties meedelen: De gegevens die worden verwerkt zijn: de naam en voornaam of vennootschapsnaam en juridische vorm, het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het BTW-nummer, het nationaal nummer, de woonplaats of maatschappelijke zetel, de aard van de eventuele commerciële activiteiten, de contactgegevens, de adresgegevens, het geslacht, de geboortedatum en -plaats, het bankrekeningnummer, alsook alle overige persoonsgegevens die door voornoemde instanties of personen worden verstrekt (zoals bijvoorbeeld uw fiscale toestand, uw aangiften of aanslagbiljetten, uw boekhoudkundige en andere financiële stukken, de stand van uw bankrekeningen of uw gezinstoestand) aan Fellows Advocaten ter uitvoering van de contractuele opdracht van Fellows Advocaten (zoals desgevallend bepaald in de Opdrachtbrief).
  3. De gegevens die commerciële partners meedelen: De gegevens die worden verwerkt zijn: de naam en voornaam of vennootschapsnaam en juridische vorm, het inschrijvingsnummer, vennootschapsnaam en juridische vorm, het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het BTW-nummer, het nationaal nummer, de woonplaats of maatschappelijke zetel, de aard van de eventuele commerciële activiteiten, de contactgegevens, de adresgegevens, het geslacht, de geboortedatum en -plaats, het bankrekeningnummer, alsook alle overige persoonsgegevens die door voornoemde partners worden verstrekt ter uitvoering van de contractuele opdracht van Fellows Advocaten (zoals desgevallend bepaald in de Opdrachtbrief).
  4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Fellows Advocaten verwerkt:
  5. Afhankelijk van de specifieke opdracht die u aan Fellows Advocaten heeft toevertrouwd (zoals desgevallend bepaald in de Opdrachtbrief), is het niet uitgesloten dat Fellows Advocaten bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerkt. Het gaat in het bijzonder over gegevens inzake uw strafrechtelijk verleden en/of gegevens van personen jonger dan 16 jaar.<br
   Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming of de toestemming van de voogd van een minderjarige, dergelijke persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@fellows.be, dan verwijderen wij deze informatie zo spoedig mogelijk.

   1. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Fellows Advocaten persoonsgegevens
   • Fellows Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:
   • Om goederen en diensten aan u te leveren (zoals desgevallend bepaald in de Opdrachtbrief);
   • Om u te kunnen contacteren indien dit nodig of nuttig is om onze dienstverlening (zoals desgevallend bepaald in de Opdrachtbrief) uit te kunnen voeren;
   • Om u te kunnen doorverwijzen naar andere instanties en personen indien Fellows Advocaten niet zelf de goederen en diensten aan u kan of wil leveren waar u Fellows Advocaten om verzoekt;
   • Om uw betaling te kunnen afhandelen en de dienstverlening te kunnen factureren;
   • Om u te informeren over wijzigingen van de diensten en producten, en, meer algemeen, de samenstelling en werking van Fellows Advocaten;
   • Om u de nieuwsbrief en/of andere juridisch-fiscale informatie toe te zenden waarvan Fellows Advocaten redelijkerwijs kan aannemen dat zij voor u nodig, nuttig en/of relevant zou kunnen zijn;
   • Om u aanbiedingen te kunnen doen omtrent de dienstverlening van Fellows Advocaten;
   • Om haar eigen wettelijke verplichtingen te voldoen op het vlak van o.m. anti-witwassen;
   • Om maatregelen te kunnen treffen ter verificatie van de persoonsgegevens, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van die gegevens;
   • Om marktonderzoek te kunnen doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening van Fellows Advocaten;
   • Om de technische administratie van de Website te beheren, alsook de cliëntenadministratie;
   • Om statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website en/of de nieuwsbrief.


   1. Duur van het bijhouden van de persoonsgegevens
   • Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de diensten van Fellows Advocaten (zoals desgevallend bepaald in de Opdrachtbrief) te leveren.
   • De persoonsgegevens worden daarom in de regel minimaal 10 jaar bijgehouden. Indien de omstandigheden dat verantwoorden, bijvoorbeeld omdat in het desbetreffende dossier lange(re) verjaringstermijnen gelden (bijvoorbeeld i.k.v. vastgoed: tot 30 jaar) of omdat het desbetreffende dossier een hoge juridische precedentswaarde kent, kunnen de persoonsgegevens langer worden bewaard.
   • U blijft ingeschreven op de mailinglist van Fellows Advocaten tot u zich uitschrijft. Uitschrijven kan via de link onderaan elk nieuwsbericht of op ieder ander ogenblik, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@fellows.be.


   1. Recht van toegang en verbetering
   • U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@fellows.be of per brief aan Fellows Advocaten BV, Kalvekeetdijk 179/08, 8300 Knokke-Heist, België, mits bijvoeging van een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.
   • U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan Fellows Advocaten mee te delen. U begrijpt echter dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet (langer) meedeelt en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan Fellows Advocaten.


   1. Recht van verzet
   • U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen door een e- mail te richten aan info@fellows.be of brief te richten aan Fellows Advocaten BV, Kalvekeetdijk 179/08, 8300 Knokke-Heist, België, mits bijvoeging van een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.
   • U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele of wettelijke verplichtingen.
   • U begrijpt dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet (langer) meedeelt.


   1. Veiligheid en vertrouwelijkheid
   • Fellows Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@fellows.be.
   • Fellows Advocaten verstrekt uw persoonsgegevens aan haar vennoten, advocaten en medewerkers zodat zij de activiteiten van Fellows Advocaten kunnen uitvoeren. De vennoten, advocaten en medewerkers ondertekenen de Privacyverklaring. Fellows Advocaten heeft interne processen om de verwerking van uw persoonsgegevens conform de Privacyverklaring te garanderen en waar nodig of nuttig bij te sturen.
   • Fellows Advocaten verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan deze derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Fellows Advocaten heeft gesloten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
   • In geen geval kan Fellows Advocaten verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
   • Fellows Advocaten houdt eraan u ervan te verwittigen dat de Website of andere vormen van communicatie van Fellows links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere websites die Fellows Advocaten niet controleert en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. Fellows Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Fellows Advocaten raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen omdat deze kan verschillen van deze Privacyverklaring.


   1. Aanpassingen
   • Bij het ondertekenen van de Opdrachtbrief, ontvangt u een kopie van de Privacyverklaring zoals die op dat ogenblik van toepassing is.
   • Indien deze Privacyverklaring wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.


   1. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
   • Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
   • Betwistingen over de Privacyverklaring worden bij voorkeur, doch zonder hiertoe verplicht te zijn, minnelijk geregeld, desgevallend door de zaak op te roepen tot minnelijke regeling bij de orde van advocaten.
   • Ingeval een geschil omtrent deze Privacyverklaring voor een gerecht gebracht wordt, zal dit geschil, met uitsluiting van enig ander forum, gebracht worden voor de gerechten van 8300 Knokke-Heist (m.n. het vredegerecht van het derde kanton te Brugge, de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, of de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge) en, voor zover van toepassing, door en met eerbiediging van de deontologische regels van de bevoegde deontologische overheden.


   1. Aanvaarding

   Door de Website www.fellows.be te gebruiken, aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacyverklaring en stemt u ermee in dat Fellows Advocaten uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

   1. Contact

   Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacyverklaring of met betrekking tot de wijze waarop Fellows Advocaten persoonsgegevens verzamelt kan u contact opnemen via e-mail op info@fellows.be of per brief aan Fellows Advocaten BV, Kalvekeetdijk 179/08, 8300 Knokke-Heist, België.

   Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.