Vanuit onze juridische expertise zoeken wij steeds naar solide en pragmatische oplossingen voor u en uw onderneming, met bijzondere aandacht voor uw langetermijnstrategie.

  • Bemiddeling
  • Handelsrecht & contractenrecht
  • Family office & advisory
  • Fiscaal recht
  • Ondernemingen in moeilijkheden
  • Strafrecht (economisch, financieel en fiscaal)
  • Vastgoedrecht
  • Vennootschapsrecht

Bemiddeling

In geval van een (dreigend) conflict tussen ondernemers of binnen een (familiale) onderneming bestaat nog vaak de reflex om het conflict door een rechtbank te laten beslechten. De praktijk leert dat dit in veel gevallen tot onbevredigende resultaten leidt.

 

Daarom hechten wij veel belang aan alternatieve manieren om conflicten tussen ondernemers en zeker binnen (familiale) ondernemingen te regelen en, bij voorkeur, zelfs te vermijden. Dit zal vaak gebeuren door het uitwerken van een onderhandelde oplossing, maar kan ook de vorm aannemen van een (vrijwillige) bemiddeling. Bij een vrijwillige bemiddeling proberen de partijen dan zelf, onder begeleiding van een bemiddelaar, een blijvende oplossing voor hun geschil uit te werken.

 

Wij hebben een ruime expertise in het uitwerken van onderhandelde oplossingen, inzonderheid in familiale ondernemingen. Dave Pardo is bovendien bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Advies nodig over Bemiddeling?

Contacteer Fellows

Handelsrecht & contractenrecht

Als ondernemer weet u dat goede afspraken goede vrienden maken en dat de afspraken best ook op voorhand worden gemaakt. Wanneer u dus scheep wenst te gaan met een nieuwe zakenpartner, leverancier, distributeur,… of wanneer belangrijke contracten moeten worden aangegaan, is het aangewezen om de beoogde afspraken te toetsen, niet enkel vanuit een strikt juridisch oogpunt (kan of mag iets wel en hoe kunnen we latere discussies vermijden), maar ook in het licht van de ruimere strategie en toekomstvisie van uw onderneming. Kennis van en vertrouwdheid met uw business zijn voor ons essentieel.

 

Vanuit onze expertise in het opstellen van commerciële contracten (aannemings-, dienstverlenings-, handelsagentuur-, concessie-, licentieovereenkomsten, algemene voorwaarden,…), alsook vanuit onze ervaring in het voeren van betwistingen (al dan niet voor de rechtbank) omtrent commerciële contracten en mogelijke aansprakelijkheden, kunnen wij u hierin begeleiden en adviseren.

Advies nodig over Handelsrecht & contractenrecht?

Contacteer Fellows

Family office & advisory

Fellows legt zich tevens toe op het begeleiden van (familiale) ondernemingen, hun leidinggevenden, alsook de (familiale) aandeelhouders.

 

Niet alleen in het kader van een generatiewissel of overdracht is een goede begeleiding van groot belang, zowel voor de onderneming als voor de familie. Ook als vertrouwenspersoon kan Fellows de familie adviseren zodat mogelijke twistpunten tijdig worden onderkend en voorkomen, dan wel bemiddelen in een (nakend) geschil.

Advies nodig over Family office & advisory?

Contacteer Fellows

Fiscaal recht

Het fiscaal recht is complex en constant in evolutie. Fellows begeleidt ondernemingen en particulieren vakkundig door het fiscale kluwen en dit zowel op het vlak van vennootschaps- en personenbelasting, als op het vlak van indirecte belasting.

 

Wij verlenen bijstand en advies o.m. met betrekking tot de fiscale aspecten bij overnames of (re)organisaties, fiscale due diligence, rulingaanvragen, regularisaties, etc.

 

Daarnaast hebben wij een belangrijke expertise opgebouwd inzake fiscale procedures, waarbij wij u kunnen bijstaan en begeleiden in het kader van een fiscale controle of een fiscaal geschil en dit zowel in de administratieve fase als in een (eventuele) gerechtelijke fase. Hierbij streven wij steeds naar een pragmatische aanpak, met oog voor alternatieve geschillenbeslechting.

Advies nodig over Fiscaal recht?

Contacteer Fellows

Ondernemingen in moeilijkheden

Tal van omstandigheden kunnen ertoe leiden dat ondernemingen in al dan niet tijdelijke financiële moeilijkheden geraken. Als ondernemer of als bestuurder is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden er bestaan om aan deze moeilijkheden het hoofd te bieden: Kan een procedure van gerechtelijke reorganisatie nog soelaas bieden of is een faillissement of een vereffening dan toch meer aangewezen? Welke aansprakelijkheden hangen de bestuurders boven het hoofd?

 

Wij adviseren ondernemingen en hun bestuurders, die met een dergelijke complexe situatie worden geconfronteerd, en begeleiden hen door deze situatie met praktische raad en bijstand.

 

U kan echter ook als klant of leverancier geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen of insolventie van een medecontractant. In die omstandigheden is het evenzeer belangrijk te weten wat uw rechten en verplichtingen zijn, alsook welke middelen u nog kan inzetten om betaling te verkrijgen van uw medecontractant. Ook hier verlenen wij u graag het nodige advies en bijstand.

Advies nodig over Ondernemingen in moeilijkheden?

Contacteer Fellows

Strafrecht (economisch, financieel en fiscaal)

Fellows heeft een specifieke ervaring opgebouwd in het economisch en fiscaal strafrecht, gaande van compliance tot bijstand in het kader van een verhoor of een gerechtelijke procedure.

 

De focus hierbij ligt wel steeds op het economisch strafrecht in de ruime zin, namelijk o.m. vennootschapsstrafrecht, witwassen, vermogensmisdrijven, fiscaal strafrecht en douane- en accijnsmisdrijven.

Advies nodig over Strafrecht (economisch, financieel en fiscaal)?

Contacteer Fellows

Vastgoedrecht

Over de jaren heen heeft Fellows een aanzienlijke ervaring opgebouwd inzake vastgoedrecht en dit zowel in binnen- als buitenland.

 

Fellows verleent aan ondernemingen en particulieren juridische bijstand in tal van vastgoedgerelateerde materies, onder meer inzake:

 

– projectontwikkeling en bouwpromotie
– vastgoedtransacties (aan- of verkoop)
– aannemingscontracten, architectenovereenkomst, verkoopsopdrachten, overeenkomsten speciale technieken/stabiliteit
– handelshuur
– eigendom en (appartements)mede-eigendom
– woninghuur
– pacht
– vruchtgebruik
– erfdienstbaarheden

 

Fellows kan u bijstaan in het kader van het opstellen van de noodzakelijke overeenkomsten en verleent tevens advies bij bouwgeschillen of expertiseprocedures, waarbij wij steeds een pragmatische aanpak vooropstellen.

Advies nodig over Vastgoedrecht ?

Contacteer Fellows

Vennootschapsrecht

Het werken, en zeker het samenwerken in een vennootschap, is niet altijd evident. Welke vennootschapsvorm is het meest geschikt voor uw concrete activiteit en samenwerkingsvorm, welke afspraken maakt u best als aandeelhouder en/of bestuurder, wat zijn uw rechten en verplichtingen als (minderheids-)aandeelhouder en/of bestuurder, …?

 

Het leven van een vennootschap is bovendien niet statisch en wijzigt vaak omwille van nieuwe opportuniteiten of omstandigheden: overnames, herstructureringen (fusie, splitsing, …), verschuivingen tussen de aandeelhouders, conflicten binnen de vennootschap, …

 

In al deze materies adviseren en staan wij de ondernemingen, de aandeelhouders en de bestuurders bij, niet enkel met gedegen juridisch advies, maar ook – en vooral – met aandacht voor uw langetermijnstrategie en wat praktisch bruikbaar en haalbaar is voor u.

Advies nodig over Vennootschapsrecht?

Contacteer Fellows