ALGEMENE VOORWAARDEN FELLOWS ADVOCATEN – VERSIE 3 APRIL 2023

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties en diensten geleverd door de BV Fellows Advocaten (hierna ‘Fellows Advocaten’), haar vennoten, medewerkers en aangestelden (hierna de ‘Diensten’) en elke rechtsverhouding tussen Fellows Advocaten en de cliënt (hierna de ‘Cliënt’). Afwijkingen op deze algemene voorwaarden vergen steeds een schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen Fellows Advocaten en de cliënt (hierna de ‘Cliënt’). De toepassing van de eventuele voorwaarden van de Cliënt is uitgesloten.

 

 1. De advocaten verbonden aan Fellows Advocaten leveren de Diensten steeds in naam en voor rekening van Fellows Advocaten. Fellows Advocaten is derhalve de enige wederpartij van de Cliënt en Fellows Advocaten is uitsluitend verantwoordelijk voor de uitvoering van de Diensten ten overstaan van de Cliënt. De vennoten, medewerkers en aangestelden van Fellows Advocaten kunnen derhalve door de Cliënt nooit aansprakelijk worden gesteld in verband met de Diensten. Tenzij de Cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, kan Fellows Advocaten naar eigen inzicht een interne taakverdeling voorzien. Artikel 2 geldt ook als derdenbeding ten voordele van de vennoten, medewerkers en aangestelden van Fellows Advocaten.

 

 1. Het voorwerp van de Diensten en de eventuele aanpassing of uitbreiding ervan wordt vormvrij vastgesteld en kan onder meer blijken uit de gevoerde briefwisseling, de (stilzwijgende) aanvaarding van prestaties, de betaling van facturen, … Tenzij dit uitdrukkelijk anders schriftelijk zou zijn overeengekomen, vormen de prestaties van Fellows Advocaten louter inspanningsverbintenissen.

Fellows Advocaten mag voor de uitvoering van de Diensten desgevallend beroep doen op derden (o.a. gerechtsdeurwaarders). Dit gebeurt steeds in naam en voor rekening van de Cliënt, die tevens instaat voor de betaling van de erelonen en kosten van deze derden. Indien de kosten door Fellows Advocaten voorgeschoten worden, zullen deze doorgerekend worden aan de Cliënt. Fellows Advocaten is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden.
 

 1. De Cliënt verstrekt aan Fellows Advocaten steeds stipt alle relevante informatie en stukken, waarvan hij tevens de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid garandeert.

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk werd overeengekomen met de Cliënt, wordt het ereloon voor de Diensten bepaald op basis van de duurtijd van de geleverde prestaties en de geldende uurtarieven. De uurtarieven kunnen periodiek worden herzien door Fellows Advocaten. Een overzicht van de geldende uurtarieven kan steeds op eenvoudig verzoek verkregen worden. De erelonen van Fellows Advocaten omvatten geen (gerechts)kosten en uitgaven. Deze (gerechts)kosten en uitgaven worden doorgerekend aan kostprijs.

 

 1. De Cliënt ontvangt periodiek (in principe maandelijks) een ereloonstaat. Fellows Advocaten kan tevens provisies vragen. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding, wordt de Cliënt onweerlegbaar geacht een ereloonstaat aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd schriftelijk protest binnen de 7 dagen na ontvangst van de ereloonstaat.

 

 1. Ereloonstaten (alsook provisiestaten en kostenafrekeningen) zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na datum van de betrokken staat. In geval van niet-tijdige betaling, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten a rato van de intrestvoet voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaand bedrag met een minimum van 100 EUR, verschuldigd. Fellows Advocaten behoudt zich in dergelijk geval tevens het recht voor om de (verdere) uitvoering van de Diensten zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten. Betalingen vanwege derden (anderen dan de Cliënt) kunnen aanvaard worden, doch onder dien verstande dat de Cliënt steeds gehouden blijft tot betaling ten opzichte van Fellows Advocaten.

 

 1. Fellows Advocaten stort alle bedragen die zij op haar derdenrekening ontvangt door aan de Cliënt. Fellows Advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt de sommen inhouden tot vereffening van openstaande staten, in voorkomend geval na kennisgeving aan de Cliënt.

 

 1. Fellows Advocaten is voor haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd via de Orde van Vlaamse Balies, met zowel de basispolis als een aanvullende polis. Cliënt kan op eerste verzoek een afschrift van deze polissen verkrijgen. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Cliënt kan Fellows Advocaten voor specifieke diensten een aanvullende verzekering afsluiten, waarvan de kosten ten laste van de Cliënt vallen. De aansprakelijkheid van Fellows Advocaten is, ongeacht de rechtsgrond (contractueel, buitencontractueel of anderszins) en ongeacht de vordering, steeds beperkt tot het bedrag dat effectief wordt uitgekeerd ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien, om welke reden dan ook, uit hoofde van voormelde polissen geen uitkering tussenkomt, is de aansprakelijkheid van Fellows Advocaten hoe dan ook beperkt tot maximaal twee maal het bedrag van het ereloon betaald door de Cliënt voor de Diensten waarop de tekortkoming specifiek betrekking heeft. In geen geval is Fellows Advocaten aansprakelijk voor eventuele schade van derden. De Cliënt zal Fellows Advocaten vrijwaren in geval de derde vordert op basis van Diensten aan de Cliënt. Voor zoveel als nodig kunnen de vennoten, medewerkers en aangestelden van Fellows Advocaten zich eveneens beroepen op de bovenvermelde beperkingen. De Cliënt en Fellows Advocaten erkennen dat de huidige bepaling wordt verrekend in de door Fellows Advocaten aangerekende erelonen.

 

 1. Alle (resultaten van de) werkzaamheden in het kader van de Diensten blijven te allen tijde exclusief eigendom van Fellows Advocaten en mogen door de Cliënt niet aan derden worden overgemaakt. In elk geval zullen derden zich daarop niet mogen beroepen noch enige aanspraken kunnen laten gelden ten aanzien van Fellows Advocaten.

Het is de Cliënt evenmin toegestaan om de door Fellows Advocaten gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden, ongeacht in welke vorm of welke drager, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan Fellows Advocaten toegekende opdracht.

 

 1. Onverminderd de vigerende deontologische verplichtingen kunnen de Cliënt en Fellows Advocaten op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

 

 1. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling. Voorts zullen bepalingen, die enige wettelijke beperking zouden overschrijden, geacht worden aangepast te worden in overeenstemming met het maximum dat is toegestaan onder de betreffende wetgeving.

 

 1. Fellows Advocaten behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging brengt Fellows Advocaten de gewijzigde tekst ter kennis van de Cliënt. Zulks kan desgevallend geschieden via de website van Fellows Advocaten.

Bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Cliënt voor de toekomst.
 

 1. Partijen verklaren en erkennen dat de huidige voorwaarden overeenstemmen met hun werkelijke wil en de wederzijdse verbintenissen redelijk en evenwichtig zijn, rekening houdend met alle omstandigheden.

 

 1. Op onderhavige algemene voorwaarden, alsook op elke overeenkomst tussen Fellows Advocaten en de Cliënt is het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de in het Belgisch internationaal privaatrecht vervatte verwijzingsregels.

 

De rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Fellows Advocaten zijn exclusief bevoegd.